Resevillkor

 

1. Anmälan

En anmälan sker då Bergsidan erhållit ett ifyllt bokningsformulär. En bokningsavgift på 2000 kr ska betalas inom 10 dagar efter att du mottagit en bokningsbekräftelse. Resterande belopp för coachning och resa ska betalas senast 10 dagar innan kursstart.

Anmälan avser både coachning och resa och är bindande.

 

2. Avanmälan

En eventuell avanmälan görs skriftligen omedelbart om hinder för resa uppkommer. Om avanmälan sker tidigare än 15 dagar innan kursstart är kunden skyldig att betala tjugo procent av fullt pris. Sker avanmälan senare än 15 dagar innan kursstart är kunden skyldig att betala resans fulla pris. Är betalningen genomförd sker alltså ingen återbetalning, och om betalningen ännu inte är genomförd är kunden skyldig att omedelbart betala in resterande belopp. Bokningsavgiften på 2000 kr återbetalas ej.

Om resan redan påbörjats sker ingen återbetalning.

Avanmälan sker skriftligen till Bergsidan olle@bergsidan.se.

 

3. Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Bergsidan rekommenderar att kunden tecknar en egen reseförsäkring och avbeställningsskydd innan resan. Bergsidan rekommenderar att man är medlem i en klätterklubb som är ansluten till Svenska Klätterförbundet, då ingår en försäkring. Det rekommenderas dessutom att teckna en tilläggsförsäkring via Svenska KlätterFörbundet.Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv.

 

4. Hälsa

För att genomföra en resa med Bergsidan behöver du vara vid allmänt god hälsa. Har du medicinska besvär eller behöver särskild kost är det viktigt att du kontaktar Bergsidan i god tid innan avresa. Är du osäker eller har frågor om vilken kondition som krävs, rådfråga Bergsidan.

Observera att ledaren när som helst under resans gång har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan, om deltagarens eller andra deltagares hälsa riskeras. Du får inte heller under några omständigheter bryta mot lagen under pågående resa eller mot de regler som är uppsatta för resan. Skulle detta inträffa avbryter vi omedelbart din medverkan på resan och ingen återbetalning sker.

Genom att boka en resa intygar deltagaren att hen inte lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna riskera deltagarens eller andra deltagares hälsa. Vid insjuknande eller olycka under resans gång står deltagaren själv för de omkostnader som uppstår. Resan fortsätter som planerat och deltagaren är välkommen att återgå till resan om möjligt innan avslutad resa om deltagaren blir frisk. 

 

5. Eventuell prisändring

Bergsidan har rätt att ändra en resas pris om till exempel transportkostnader eller valutakurser ändras. Eventuell prisändring meddelas innan resan.

 

6. Ändring av färdplan och förseningar

Ändring av färdplan kan komma att ske om så är tvunget. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Bergsidan ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset. Vi förbehåller oss också rätten att flytta resan om så är tvunget för att kunna genomföra resan.

 

7. Inställandet av resa

Bergsidan har rätt att ställa in en resa om så är tvunget. Bergsidan återbetalar då hela coachningens pris men står inte för relaterade utgifter som till exempel resekostnad, avbokningsavgift för hotell, hyrbil osv.

 

8. Ersättning av ledare

Vid allvarlig sjukdom, dödsfall, graviditet eller annan seriös händelse förbehåller vi oss rätten att byta kursledare på resan.

 

9. Ansvarsbegränsning

Bergsidan agerar endast som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Bergsidan råder er att teckna rese – och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Bergsidan avsäger sig allt ansvar.