top of page

Bokningsvillkor

1. Anmälan

En anmälan sker då Climbing4Life erhållit ett ifyllt bokningsformulär.

Kursen ska vara betald senast 4 dagar inför kursstart.

2. Avanmälan

En eventuell avanmälan görs skriftligen omedelbart om hinder för kurs uppkommer. Om avanmälan sker tidigare än 7 dagar innan kursstart görs ingen debitering (ev anmälningsavgift betalas inte tillbaka).

Avanmälan gjord mellan 4-7 dagar innan kursstart debiteras med 50%.

Sker avanmälan senare än 4 dagar innan kursstart är kunden skyldig att betala kursens fulla pris.

Är betalningen genomförd sker alltså ingen återbetalning, och om betalningen ännu inte är genomförd är kunden skyldig att omedelbart betala in resterande belopp. 

Om kursen redan påbörjats sker ingen återbetalning.

Avanmälan sker skriftligen till daniela@climbing4life.com.

OBS! Avanmälan skall bekräftas skriftligen av Climbing4Life.

Vid sjukdom kontakta daniela@climbing4life.com med sjukintyg så hjälper vi dig med ombokning/avbokning utan extra kostnad. 

 

3. Försäkring, Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Climbing4Life kräver att kunden är medlem i en klätterklubb som är ansluten till Svenska Klätterförbundet, där en försäkring ingår. Vid en deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv.

Vid resa hänvisar Climbing4Life kunden att teckna en egen reseförsäkring och eget avbeställningsskydd innan resan.

4. Hälsa

För att genomföra en kurs/resa med Climbing4Life behöver du vara vid allmänt god hälsa. Har du medicinska besvär eller behöver särskild kost/medicin är det viktigt att du kontaktar Climbing4Life i god tid innan kursstart/avresa. Är du osäker eller har frågor om vilken kondition som krävs, rådfråga Climbing4Life.

Observera att ledaren när som helst under kursen/resans gång har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra kursen/resan om deltagarens eller andra deltagares hälsa riskeras. Du får inte heller under några omständigheter bryta mot lagen under pågående kurs/resa eller mot de regler som är uppsatta för kursen/resan. Skulle detta inträffa avbryter vi omedelbart din medverkan på kursen/resan och ingen återbetalning sker.

Genom att boka en kurs/resa intygar deltagaren att hen inte lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna riskera deltagarens eller andra deltagares hälsa. Vid insjuknande eller olycka under kursen/resans gång står deltagaren själv för de omkostnader som uppstår. Kursen/resan fortsätter som planerat och deltagaren är välkommen att återgå till kursen/resan om möjligt innan avslutad kurs/resa om deltagaren blir frisk.

 

5. Eventuell prisändring vid resa

Climbing4Life har rätt att ändra en resas pris om till exempel transportkostnader eller valutakurser ändras. Eventuell prisändring meddelas innan resa.

 

6. Ändring av färdplan och förseningar

Ändring av färdplan kan komma att ske om så är tvunget. Om en kurs/resa blir försenad, eller om en kurs/resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Climbing4Life ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

 

7. Inställandet av kurs/resa

Climbing4Life har rätt att ställa in en kurs/resa om så är tvunget. Climbing4Life återbetalar då hela kursen/resans pris men står inte för relaterade utgifter som till exempel resekostnad (flyg och transport), avbokningsavgift för hotell, hyrbil osv.

 

8. Ansvarsbegränsning

Climbing4Life tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa kursen/resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Climbing4Life råder er att teckna rese– och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Climbing4Life avsäger sig allt ansvar.

En deltagare som bokar en kurs/resa och sänt in undertecknat bokningsformulär skall vara införstådd med dessa särskilda villkor.

bottom of page